SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Zysk netto 6 155 1 797
Nota 8.2.2 Wycena instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu efektu podatkowego (297) (850)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN (70) 39
Pozostałe całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane do wyniku (367) (811)
Nota 8.2.2 Wycena kapitałowych instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody po uwzględnieniu efektu podatkowego 22 158
Zyski / (straty) aktuarialne po uwzględnieniu efektu podatkowego 562 (265)
Pozostałe całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane do wyniku 584 (107)
Razem pozostałe całkowite dochody netto 217 (918)
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY 6 372 879
Łączne całkowite dochody przypadające:
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 6 372 882
Na udziały niekontrolujące (3)

Wyniki wyszukiwania