5.3 Należności i zobowiązania z tytułu podatków

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Należności z tytułu podatków obejmują należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz rozliczenia z tytułu podatku VAT.

Należności niestanowiące aktywów finansowych ujmuje się początkowo w wartości nominalnej i wycenia na dzień kończący okres sprawozdawczy w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania z tytułu podatków obejmują zobowiązania Grupy wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, w tym z tytułu podatku u źródła, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązania z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz podatku akcyzowego.

Zobowiązania niezaliczone do zobowiązań finansowych wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych 16 32
Należności z tytułu pozostałych podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 352 263
Należności z tytułu podatków, z tego: 368 295
wykazane w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży (grupa zbycia) 4
wykazane jako „należności z tytułu podatków” 364

Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych 881 87
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków 574 450
Zobowiązania podatkowe, z tego: 1 455 537
wykazane w ramach zobowiązań związanych z grupą zbycia 2
wykazane jako „zobowiązania z tytułu podatków” 1 453

Wyniki wyszukiwania