6.1 Wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pozycja zaangażowanie we wspólne przedsięwzięcia obejmuje: inwestycje we wspólne przedsięwzięcia wyceniane metodą praw własności oraz pożyczki udzielone wspólnym przedsięwzięciom.

Grupa kwalifikuje do inwestycji wycenianych metodą praw własności udziały we wspólnych przedsięwzięciach będących wspólnymi ustaleniami umownymi, w których strony sprawujące współkontrolę mają prawa do aktywów netto tej jednostki. Współkontrola występuje wówczas, gdy decyzje dotyczące istotnej działalności wspólnych przedsięwzięć wymagają jednomyślnej zgody stron współkontrolujących.

Inwestycje te początkowo ujmuje się według ceny nabycia. Udział Grupy w zysku lub stracie jednostek wycenianych metodą praw własności (ustalony z uwzględnieniem wpływu wycen do wartości godziwej z dnia nabycia inwestycji) od dnia nabycia ujmuje się w wyniku finansowym, zaś jej udział w zmianach stanu zakumulowanych pozostałych całkowitych dochodów od dnia nabycia w odpowiedniej pozycji zakumulowanych całkowitych dochodów.

Niezrealizowane zyski i straty z tytułu transakcji pomiędzy inwestorem a wspólnym przedsięwzięciem są eliminowane w kwocie odpowiadającej udziałowi inwestora w tych zyskach/(stratach).

Inwestycja testowana jest na utratę wartości w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia utraty wartości poprzez wyliczenie wartości odzyskiwalnej zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w Części 3.

Istnienie współkontroli

Grupa Kapitałowa kwalifikuje jako wspólne przedsięwzięcie zgodnie z MSSF 11 spółkę Sierra Gorda S.C.M., w której udział kapitałowy KGHM INTERNATIONAL LTD. wynosi 55%. Kwalifikacji Sierra Gorda S.C.M. do kategorii wspólnych przedsięwzięć, mimo 55% udziału Grupy Kapitałowej, dokonano na podstawie analizy warunków porozumień między stronami oraz ustaleń umownych, które wskazały na sprawowanie współkontroli. Zgodnie z warunkami porozumień wszystkie istotne działania Sierra Gorda S.C.M. wymagają jednomyślnej zgody obu właścicieli. W powoływanej Radzie właścicieli Grupa oraz pozostali właściciele mają po trzech członków. Rada właścicieli podejmuje decyzje strategiczne i sprawuje nadzór nad ich wykonaniem. Zatwierdza również skład najwyższej kadry menadżerskiej. W okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie postanowienia, które były podstawą kwalifikacji inwestycji do kategorii wspólnych przedsięwzięć.

Zgodnie z osądem Grupy, pożyczki udzielone wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M. nie spełniają kryteriów uznania za inwestycję netto we wspólne przedsięwzięcie z uwagi na to, że rozliczenie pożyczki jest planowane i prawdopodobne w dającej się przewidzieć przyszłości.

2021 2020
Sierra Gorda S.C.M. Sierra Gorda S.C.M.
Stan na 1 stycznia
Wniesienie dodatkowych wkładów kapitałowych 207
Udział w zysku/(stratach) netto wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności 3 178 (125)
Rozliczenie udziału Grupy w nierozliczonych stratach z lat ubiegłych (skumulowanych ujemnych całkowitych dochodach) (2 920) (114)
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN (258) 32
Stan na 31 grudnia

od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Udział Grupy (55%) w zysku/(stracie) netto Sierra Gorda S.C.M. za okres obrotowy, z tego: 3 178 (125)
ujęty w wycenie wspólnego przedsięwzięcia 3 178 (125)

Nieujęty udział Grupy w stratach Sierra Gorda S.C.M. 2021 2020
Stan na 1 stycznia (4 203) (4 317)
Rozliczenie udziału Grupy w nierozliczonych stratach z lat ubiegłych (skumulowanych ujemnych całkowitych dochodach) 2 920 114
Stan na 31 grudnia (1 283) (4 203)

Na dzień 31 grudnia 2021 r. udział Grupy KGHM Polska Miedź S.A. w nierozliczonych skumulowanych stratach Sierra Gorda S.C.M. wynosi 1 283 mln PLN (389 mln USD), na dzień 31 grudnia 2020 r. 4 203 mln PLN (1 178 mln USD). Grupa zaprzestała ujmowania swojego udziału w stratach Sierra Gorda S.C.M. w momencie, gdy wartość tego udziału przekroczyła wartość bilansową udziału w inwestycji w Sierra Gorda S.C.M. Ujęcie udziału Grupy w stratach Sierra Gorda S.C.M. spowodowało, że wartość bilansowa udziałów w Sierra Gorda S.C.M. równa jest 0 PLN. Po zredukowaniu udziału do wartości zerowej Grupa przeprowadziła analizę w zakresie istnienia prawnego lub zwyczajowo oczekiwanego obowiązku dokonania płatności w imieniu Sierra Gorda S.C.M., co rodziłoby obowiązek ujmowania przez Grupę zobowiązania z tego tytułu. Grupa przeprowadziła również analizę warunków udzielonej Sierra Gorda S.C.M. gwarancji ustanowionej jako zabezpieczenie spłaty transzy kredytu, która spełnia definicję gwarancji finansowej zgodnie z MSSF 9. Szczegóły dotyczące udzielonych Sierra Gorda S.C.M. gwarancji opisane zostały w Nocie 8.6.

Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz Grupa nie identyfikuje istnienia prawnego lub oczekiwanego obowiązku dokonania płatności w imieniu Sierra Gorda S.C.M., o którym mowa w MSR 28.39.

Informacje dotyczące jednostek wycenianych metodą praw własności

Główne miejsce prowadzenia działalności Udział Grupy w kapitale zakładowym Udział posiadanych głosów Wartość inwestycji w skonsolidowanym Sprawozdaniu
z sytuacji finansowej
Jednostki współkontrolowane Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Sierra Gorda S.C.M. Chile 55 50

Skrócone dane finansowe dotyczące Sierra Gorda S.C.M. przedstawiono w tabeli poniżej

Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Aktywa trwałe 19 848 15 532
Aktywa obrotowe, w tym: 2 393 2 106
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 776 966
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 21 768 20 618
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek bankowych i leasingu 1 713 543
Zobowiązania z tytułu pożyczek od podmiotów współkontrolujących 19 531 18 985
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 1 585 3 441
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek bankowych i leasingu 106 2 389
Wartość bilansowa aktywów netto (z uwzględnieniem wycen do wartości godziwej z dnia objęcia współkontroli) (1 112) (6 421)
Udział Grupy Kapitałowej w wartości aktywów netto (55%) (612) (3 532)
Łączne skumulowane nieujęte udziały w stracie Sierra Gorda S.C.M. (ujemne skumulowane całkowite dochody) 1 283 4 203
Saldo odpisu z tytuły utraty wartości udziałów Sierra Gorda S.C.M. (671) (671)
Wartość inwestycji w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej
od 01.01.2021
do 31.12.2021
od 01.01.2020
do 31.12.2020
Przychody z umów z klientami 8 335 4 726
Amortyzacja (1 413) (1 462)
Odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych* 4 799
Koszty z tytułu odsetek (1 349) (1 355)
Inne przychody/(koszty) (2 670) (2 513)
Zysk/(strata) brutto 7 702 (604)
Podatek dochodowy (1 924) 376
Zysk/(strata) netto 5 778 (228)
Różnice kursowe z przeliczenia aktywów netto Sierra Gorda S.C.M. na walutę prezentacji w PLN (469) 59
Łączne całkowite dochody 5 309 (169)
* Na dzień 31 grudnia 2021 r. w związku z wystąpieniem przesłanek wskazujących, że wartość odzyskiwalna aktywów może być wyższa od ich wartości bilansowej, zgodnie z MSR 36 Sierra Gorda S.C.M. przeprowadziła test na utratę wartości aktywów. Kluczowymi przesłankami do przeprowadzenia testu były zmiany ścieżek rynkowych prognoz cenowych surowców oraz zmiana parametrów techniczno-ekonomicznych dla aktywów wchodzących w skład Ośrodka Wypracowującego Środki Pieniężne (OWSP) Sierra Gorda - Sierra Gorda stanowi jeden OWSP. W celu ustalenia wartości odzyskiwalnej aktywów w przeprowadzonym teście dokonano wyceny do wartości godziwej (pomniejszonej o koszty doprowadzenia do zbycia) wykorzystując podejście dochodowe, tj. metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Ścieżki cenowe zostały przyjęte na podstawie dostępnych wieloletnich prognoz instytucji finansowych i analitycznych. Szczegółowa prognoza przygotowywana jest dla okresu 2022-2026, dla okresu 2027-2032 stosowane jest techniczne dostosowanie cen pomiędzy ostatnim rokiem szczegółowej prognozy, a rokiem 2032, od którego wykorzystywana jest długoterminowa prognoza cen metalu.

Okres 2022 2023 2024 2025 2026 LT
Cena miedzi [USD/t] 8 500 8 000 7 500 7 500 7 500 7 000
Cena złota [USD/oz] 1 700 1 700 1 700 1 600 1 550 1 500

Pozostałe kluczowe założenia dla szacunku przepływów pieniężnych

Okres życia kopalni / okres prognozy 23
Poziom produkcji miedzi w okresie życia kopalni (tys. t) 3 779
Poziom produkcji molibdenu w okresie życia kopalni (mln funtów) 227
Poziom produkcji złota w okresie życia kopalni (tys. oz) 1 035
Średnia marża operacyjna w okresie życia kopalni 42,75%
Zastosowana stopa dyskonta po opodatkowaniu 7,50%
Poziom nakładów inwestycyjnych do poniesienia w okresie życia kopalni (mln USD) 1 617

W wyniku przeprowadzonego testu ustalono wartość odzyskiwalną rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych wchodzących w skład OWSP Sierra Gorda na poziomie 3 670 mln USD (14 900 mln PLN), która była wyższa od wartości bilansowej testowanych aktywów, co dało podstawy do dokonania odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie 1 181,9 mln USD (4 799 mln PLN). Odwrócenie odpisu zostało ujęte w sprawozdaniu z wyniku Sierra Gorda S.C.M. w pozycji „ Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów”.

Zmiana wartości odzyskiwalnej aktywów Sierra Gorda S.C.M. wynikająca ze znacznej wrażliwości prognozowanych przepływów Sierra Gorda S.C.M. na zmiany cen miedzi nie spowodowałaby odwrócenia wartości udziałów w Sierra Gorda S.C.M. wycenianych metodą praw własności, miałaby natomiast wpływ na wycenę wartości godziwej pożyczek udzielonych Sierra Gorda S.C.M. Taka analiza została zaprezentowana w nocie 7.5.2.4.

Pozostałe informacje dot. udziału Grupy Kapitałowej w przedsięwzięciu Sierra Gorda S.C.M.

Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2020
Udział Grupy w umownych zobowiązaniach (inwestycyjnych i operacyjnych) 5 865 3 810
Udział Grupy w łącznej kwocie przyszłych opłat leasingowych brutto z tytułu umów leasingu sprzętu górniczego 495 542
Nota 8.6 Gwarancje udzielone przez Grupę 670 1 814

Wyniki wyszukiwania