12.2 Dywidendy wypłacone

mask

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., w kwocie 1 779 mln PLN, wypracowany zysk podzielono w następujący sposób: na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 300 mln PLN (1,50 PLN/akcję) oraz przekazanie kwoty 1 479 mln PLN na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło dzień dywidendy za  rok 2020  na  dzień 21 czerwca 2021 r., termin wypłaty dywidendy za rok 2020 na dzień 29 czerwca 2021 r. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 7/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., w kwocie 1 264 mln PLN, przekazano w całości wypracowany zysk na kapitał zapasowy Spółki, w tym w kwocie 7 mln PLN na kapitał zapasowy utworzony na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 

Wszystkie akcje Jednostki Dominującej są akcjami zwykłymi. 

Wyniki wyszukiwania