12.12 Informacja o wpływie COVID-19 na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej

mask

Największy wpływ na funkcjonowanie oraz wyniki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. ma Jednostka Dominująca oraz, w mniejszym stopniu, Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. 

Kluczowe kategorie ryzyka 

Ocena kluczowych kategorii ryzyka, na które ma wpływ pandemia koronawirusa, została poddana szczególnej analizie poprzez bieżący monitoring wybranych informacji z obszaru produkcji, sprzedaży, łańcucha dostaw, zarządzania personelem i finansów, w celu wsparcia procesu weryfikacji aktualnej sytuacji finansowej i operacyjnej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

Ostatecznie nie zanotowano istotnych odchyleń w realizacji założeń budżetowych na 2021 r. w żadnym segmencie operacyjnym Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z wyjątkiem spółek w branży uzdrowiskowo-hotelarskiej (Pozostałe segmenty). 

Wpływ na rynek metali 

Z  punktu  widzenia  Spółki  istotnym  skutkiem  pandemii  koronawirusa  jest  jej  wpływ  na  ryzyko  rynkowe  związane z wahaniami cen metali oraz indeksów giełdowych w roku 2021. Kurs akcji Spółki na koniec 2021 r. spadł o 24% w stosunku do notowań z końca 2020 r. oraz spadł o 26% w stosunku do notowań z końca I półrocza 2021 r. i na zamknięciu sesji w dniu 30 grudnia 2021 r. wyniósł 139,40 PLN. W tych samym okresach indeksy WIG i WIG20 wzrosły odpowiednio o 22% i 14% (w stosunku do końca 2020 r.) oraz wzrosły o 5% i 2% (w stosunku do końca I półrocza 2021 r.). W konsekwencji zmiany cen akcji kapitalizacja Spółki obniżyła się z 36,60 mld PLN na koniec 2020 r. do 27,88 mld PLN na koniec 2021 r., co oznaczało poziom o 7% powyżej wartości aktywów netto. 

W roku 2021 sytuacja na rynkach metali była stabilna, czego odzwierciedleniem jest cena miedzi 9 692 USD/t na dzień 31 grudnia 2021 r., co oznacza wzrost o 3% w stosunku do 30 czerwca 2021 r. oraz wzrost o 25% w porównaniu do kursu na koniec roku 2020. 

Wpływ na działalność uzdrowiskową Grupy 

Pandemia COVID-19 miała najistotniejszy wpływ na poboczną działalność Grupy Kapitałowej dotyczącą świadczenia usług hotelarskich i uzdrowiskowych przez spółki: Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. – Grupa PGU, Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU, INTERFERIE S.A. i Interferie Medical SPA Sp. z o.o. Brak możliwości prowadzenia w pełnej swobodzie działalności gospodarczej w I połowie 2021 r. skutkował osiągnięciem niskich przychodów, co przełożyło się również na stratę na sprzedaży. Spółki uzdrowiskowe i hotelarskie uzyskały w instytucjach finansujących wyłączenia od obowiązku kalkulacji wskaźnika DSCR na cały rok 2021. Zobowiązania finansowe wobec kredytodawców i leasingodawców są regulowane na bieżąco. 

Spółki uzdrowiskowe i hotelarskie KGHM Polska Miedź S.A. uzyskały z Polskiego Funduszu Rozwoju finansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0 dla dużych przedsiębiorstw oraz Tarczy Antykryzysowej 2.0 dla sektora MMŚP. Wartość środków otrzymanych z wyżej wymienionych programów wyniosła w I kwartale 2021 r. 13,3 mln PLN (łącznie 2020 r. i I kwartał 2021 – 18,75 mln PLN). W III kwartale 2021r., po spełnieniu regulaminowych wymagań, część środków uzyskanych w ramach tarczy finansowej 1.0 dla dużych firm została decyzją PFR umorzona (łączna kwota umorzenia wyniosła 6,5 mln PLN). Spółki, które otrzymały finansowanie z tarczy dla sektora MMŚP, złożyły w IV kwartale 2021 r. wnioski dotyczące umorzenia części otrzymanych pomocy (na łączną kwotę 9,2 mln PLN). Aktualnie Spółki oczekują na decyzje w sprawie rozliczenia uzyskanych subwencji. Dodatkowo, spółki które przystąpiły do programu Tarczy Antykryzysowej 1.0 dla dużych przedsiębiorstw złożyły końcem września 2021 r. wnioski o przystąpienie do Tarczy Finansowej w ramach programu 2.0 dla dużych przedsiębiorstw. Aktualnie przeprowadzana jest analiza finansowo-prawna przez dedykowane zespoły ze strony PFR. Łączna wnioskowana kwota pożyczek płynnościowych wynosi 18,7 mln PLN.

W zakresie prowadzonej sprzedaży, spółki uzdrowiskowe wprowadziły w I kwartale 2021 r. ofertę pobytów po-covidowych w sprzedaży komercyjnej. W kwietniu NFZ ogłosił również program leczenia post-covidowego dla osób borykających się z powikłaniami po-covidowymi, które oferowane jest w wybranych ośrodkach spółek uzdrowiskowych Grupy.

W II kwartale 2021 r. następowało znoszenie restrykcji oraz stopniowy powrót do prowadzenia działalności, świadczenia usług i generowania przychodów – wszystkie obiekty wznowiły działalność operacyjną. Przy zachowaniu reżimu sanitarnego oraz ustawowych restrykcji w zakresie dopuszczalnej frekwencji w obiektach hotelarskich, spółki wróciły do pełnej realizacji usług komercyjnych i leczniczych. Okres wakacji przyniósł spodziewane odbicie zarówno w działalności hotelarskiej, jak i uzdrowiskowej – spółki wykorzystały sezon wakacji i wysoki popyt wewnętrzny na usługi wypoczynkowe i wypoczynkowo- lecznicze osiągając historycznie najlepsze wyniki. W dłuższej perspektywie, głównym czynnikiem normującym sytuację w branży hotelarskiej i uzdrowiskowej będzie niewątpliwie postępująca akcja szczepień. 

Pomimo to doszło do złamania przez spółki uzdrowiskowe zobowiązania (wynikającego z zawartych umów kredytowych) utrzymywania wskaźnika DSCR (Debt Service Coverage Ratio) na poziomie nie niższym niż 1,2, według stanu na koniec 2021 r. Spółki uzdrowiskowe pozyskały od kredytodawców oświadczenia, iż z tegoż tytułu czasowo nie będą stosowane sankcje przewidziane w umowach kredytowych. Na dzień kończący okres sprawozdawczy banki odstąpiły od weryfikacji wskaźnika DSCR. 

Wpływ na działalność Jednostki Dominującej i pozostałych spółek Grupy 

W zakresie pozostałych spółek krajowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sytuacja 

pandemiczna w 2021 r. nie miała istotnego wpływu na wyniki operacyjne generowane przez te podmioty. 

Sytuacja pandemiczna spowodowana COVID-19 nie miała istotnego wpływu na działalność operacyjną Spółki i Grupy i na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Jednostki Dominującej ocenia ryzyko utraty ciągłości działania z tytułu COVID-19 jako niskie. Obserwowane są pojedyncze, niewielkie odchylenia w ciągłości łańcucha dostaw materiałów i usług, spowodowane ograniczeniami logistycznymi na rynkach międzynarodowych. Systematyczny kontakt z dostawcami umożliwia szybką reakcję na opóźnienia przez wykorzystanie stosowanej w Grupie Kapitałowej strategii dywersyfikacji dostawców oraz zastosowanie alternatywnych rozwiązań. 

Działania zapobiegawcze w Grupie 

W Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., a także we wszystkich kopalniach zagranicznych Grupy KGHM Polska Miedź 

S.A. oraz Sierra Gorda S.C.M. dzięki podjęciu szeregu działań zapobiegawczych, jak na przykład: utrzymywanie reżimu sanitarnego, monitorowanie stanu zdrowia oraz testowanie pracowników, nie zanotowano przestojów produkcyjnych, których bezpośrednim powodem byłaby pandemia. W związku z tym produkcja miedzi Grupy Kapitałowej w 2021 r. nie odbiegała od zaplanowanej na początku roku. 

W obszarze sprzedaży większość odbiorców wciąż nie odczuwa w chwili obecnej silnie negatywnego wpływu epidemii na swoją działalność, dzięki czemu zobowiązania z tytułu sprzedaży wobec Jednostki Dominującej regulowane są terminowo, a realizacja wysyłek do klientów przebiega bez zakłóceń. 

GK KGHM posiada pełną zdolność do regulowania zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują jej utrzymanie płynności finansowej. Oparcie struktury finansowania Grupy Kapitałowej na poziomie Jednostki Dominującej na długoterminowych i zdywersyfikowanych źródłach finansowania, zapewniło Spółce i Grupie Kapitałowej długookresową stabilność finansową, poprzez wydłużenie średnioważonego okresu zapadalności zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. 

W związku z centralizacją procesu pozyskiwania finansowania zewnętrznego na potrzeby całej Grupy, w celu wewnątrzgrupowego transferu płynności, wykorzystuje się instrument dłużny w postaci pożyczek właścicielskich, wspierających proces inwestycji, a w zakresie obsługi bieżącej działalności Grupa korzysta z cash poolingu lokalnego oraz międzynarodowego. 

Obecnie Jednostka Dominująca nie identyfikuje istotnego ryzyka braku wywiązania się z kowenantów finansowych zawartych w umowach finansowania zewnętrznego w związku z pandemią COVID-19. 

GK KGHM kontynuuje realizację projektów inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi harmonogramami i tym samym nie identyfikuje wzrostu oceny ryzyka związanego z ich kontynuacją w wyniku pandemii koronawirusa. 

W raportowanym okresie nie wystąpiły również zakłócenia w ciągłości działania Grupy z powodu zakażenia wirusem wśród pracowników. Nie odnotowano nadal, w związku z epidemią, istotnie podwyższonej absencji wśród pracowników głównego ciągu produkcyjnego Jednostki Dominującej oraz krajowych i zagranicznych aktywów produkcyjnych. 

Biorąc pod uwagę ryzyko kolejnej fali pandemii COVID-19 wciąż istnieje niepewność co do kierunków rozwoju europejskiej i światowej sytuacji gospodarczo-społecznej. Istotny dla gospodarki krajowej i światowej będzie odsetek w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, co pozwoliłoby m.in. na dalsze znoszenie ograniczeń w poszczególnych krajach i branżach, zmniejszenie niepewności co do przyszłych okresów, czy poprawę tempa odbicia gospodarki z recesji wywołanej pandemią COVID-19. Jednostka Dominująca na bieżąco monitoruje globalną sytuacją gospodarczą, w celu oceny jej potencjalnego negatywnego wpływu na Grupę Kapitałową KGHM Polska Miedź S.A. i podjęcia wyprzedzających działań mitygujących ten wpływ.

Wyniki wyszukiwania