Model finansowania

mask

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. zarządza zasobami finansowymi w oparciu o przyjętą Politykę Zarządzania Płynnością Finansową w Grupie Kapitałowej. Jej nadrzędnym celem jest umożliwienie utrzymywania ciągłości działania, poprzez zabezpieczenie dostępności środków pieniężnych wymaganych do realizacji celów biznesowych Grupy Kapitałowej, przy optymalizacji ponoszonych kosztów.

Ponadto Polityka reguluje zasady pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez Grupę Kapitałową, zasady zarządzania długiem oraz monitorowania poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej. Zarządzanie płynnością finansową polega na zapewnieniu odpowiedniej ilości środków pieniężnych w postaci gotówki oraz dostępnego finansowania dłużnego w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym.

Zadłużenie netto w Grupie Kapitałowej

Zobowiązania z tytułu zadłużenia Grupy Kapitałowej na koniec 2021 roku wyniosły 5 949 mln PLN i uległy obniżeniu w stosunku do 2020 roku, przy zachowanej strukturze, opartej na zdywersyfikowanych i długoterminowych źródłach finansowania zapewniających stabilność finansową w długim horyzoncie czasowym.

Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupy Kapitałowej, których kwota na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 1 880 mln PLN, mają charakter krótkoterminowy.

5 949
mln PLN
Zobowiązania z tytułu zadłużenia Grupy Kapitałowej na koniec 2021 roku

31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (%) 30.09.2021 30.06.2021 31.03.2021
Zobowiązania z tytułu: 5 949 7 335 (18,9) 6 019 5 937 6 547
Kredytów bankowych 735 1 994 (63,1) 725 689 1 114
Pożyczek 2 568 2 685 (4,4) 2 643 2 607 2 768
Dłużnych papierów wartościowych 2 001 2 000 0,1 2 009 2 000 2 009
Leasingu 645 656 (1,7) 642 641 656
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 880 2 501 (24,8) 541 1 246 1 547
Dług netto 4 069 4 834 (15,8) 5 478 4 691 5 000

31.12.2021 31.12.2020 Zmiana (%) 30.09.2021 30.06.2021 31.03.2021
Zobowiązania z tytułu: 5 922 7 115 (16,8) 5 911 5 790 6 249
Kredytów bankowych 593 1 860 (68,1) 582 553 974
Pożyczek 2 387 2 461 (3,0) 2 416 2 366 2 537
Dłużnych papierów wartościowych 2 001 2 000 0,1 2 009 2 000 2 009
Cash poolingu 360 284 26,8 409 372 220
Leasingu 581 510 13,9 495 499 509
Wolne środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 318 2 120 (37,8) 373 696 1 141
Dług netto 4 604 4 995 (7,8) 5 538 5 094 5 108

 

 

 

 

Źródła finansowania w Grupie Kapitałowej

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa Kapitałowa posiadała otwarte linie kredytowe, pożyczki oraz dłużne papiery wartościowe z łącznym saldem udzielonego finansowania w równowartości 14 505 mln PLN, w ramach którego wykorzystano 5 304 mln PLN.

Kredyt na kwotę 1 500 mln USD (6 090 mln PLN), uzyskany na podstawie umowy o finansowanie zawartej przez Jednostkę Dominującą z konsorcjum banków w 2019 r., z terminem zapadalności 19 grudnia 2024 r. oraz opcją przedłużenia na kolejne 2 lata (5+1+1). W 2021 r. Jednostka Dominująca uzyskała zgodę Uczestników Konsorcjum na wydłużenie terminu umowy o kolejny  rok, tj. do dnia 20 grudnia 2026 r. Limit dostępnego finansowania w okresie przedłużenia będzie wynosił 1 438 mln USD (5 838 mln PLN). Oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR powiększoną o marżę, która uzależniona jest od wskaźnika finansowego dług netto/EBITDA.

Środki pozyskane w ramach otrzymanego kredytu przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych.

Umowy o finansowanie zawarte przez Jednostkę Dominującą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym:

  • w sierpniu 2014 r. na kwotę 2 000 mln PLN, która została zaciągnięta w trzech transzach z terminami spłaty upływającymi dnia 30 października 2026 r., 30 sierpnia 2028 r. oraz 23 maja 2029 r. i wykorzystana w pełnym zakresie dostępnego limitu. Środki pozyskane w ramach pożyczki zostały przeznaczone na finansowanie wybranych projektów inwestycyjnych związanych z modernizacją hutnictwa oraz rozbudową obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”,
  • w grudniu 2017 r. na kwotę 1 340 mln PLN, w ramach której zostały zaciągnięte trzy transze z terminami spłaty upływającymi dnia 28 czerwca 2030 r., 23 kwietnia 2031 r. oraz 11 września 2031 r. Termin dostępności niewykorzystanej kwoty pożyczki w wysokości 440 mln PLN, o którą w czerwcu 2021 r. została zwiększona kwota udzielonego Spółce finansowania,  upłynie w kwietniu 2023 r. Środki pozyskane w ramach pożyczki są przeznaczone na finansowanie realizowanych przez Jednostkę Dominującą projektów o charakterze rozwojowym i odtworzeniowym na różnych etapach ciągu technologicznego.

Oprocentowanie zaciągniętych transz oparte jest o stałą stopę procentową.

Program emisji obligacji na rynku polskim ustanowiony umową emisyjną z dnia 27 maja 2019 r. Emisja o wartości nominalnej 2 000 mln PLN, w ramach której zostały wyemitowane obligacje 5‑letnie na kwotę 400 mln PLN, z terminem wykupu upływającym 27 czerwca 2024 r. oraz obligacje 10-letnie na kwotę 1 600 mln PLN, z terminem wykupu 27 czerwca 2029 r. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR powiększoną o marżę.

Środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczone są na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych.

Grupa posiada linie kredytowe w ramach zawartych krótko i długoterminowych umów bilateralnych na łączną kwotę 2 877 mln PLN. Oprocentowanie oparte jest na stałej stopie procentowej lub zmiennej stopie procentowej WIBOR, LIBOR, EURIBOR powiększonej o marżę.

Środki uzyskane w ramach ww. umów kredytowych są narzędziem wspierającym zarządzanie bieżącą płynnością finansową oraz wspomagającym finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Szczegółowa informacja na temat powyższych kredytów znajduje się w notach 8.4.3 sprawozdań finansowych.

 

 

 

 

Dodatkowym źródłem wspomagającym płynność Grupy jest usługa faktoringu dłużnego. Głównym celem wdrożenia programu faktoringu dłużnego było zagwarantowanie efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym przy zapewnieniu terminowej realizacji zobowiązań wobec dostawców Grupy Kapitałowej. Należy przyjąć, że faktoring dłużny stanowi narzędzie wykorzystywane przez Grupę w miarę uzasadnionej potrzeby. Umowy z faktorami zostały zawarte na czas nieokreślony i pozostają aktywne z możliwością natychmiastowego wykorzystania oferowanych limitów. Faktoring dłużny stanowi jeden z elementów dostępnego finansowania dłużnego, z którego Grupa nie planuje zrezygnować i traktuje dostępny program jako skuteczne narzędzie do zarządzania kapitałem obrotowym w sytuacji negatywnej zmiany otoczenia gospodarczego lub innych czynników.

Powyższe źródła w pełni zabezpieczają bieżące, średnio- oraz długoterminowe potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej.

Wykorzystanie finansowania zewnętrznego na 31 grudnia 2021 roku

W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę źródeł finansowania Grupy Kapitałowej wraz z poziomem jego wykorzystania.

Kwota dostępnego i wykorzystanego finansowania zewnętrznego Grupy Kapitałowej (mln PLN)

Wykorzystane finansowanie 31.12.21 Wykorzystane finansowanie 31.12.20 Zmiana (%) Dostępne finansowanie 31.12.21 Wykorzystanie (%)
31.12.21
Niezabezpieczony odnawialny kredyt konsorcjalny (14) (17) (17,6) 6 090 (0,2)
Pożyczki 2 568 2 685 (4,4) 3 538 72,6
Kredyty bilateralne 749 2 011 (62,8) 2 877 26,0
Dłużne papiery wartościowe 2 001 2 000 (0,1) 2 000 100,1
Razem 5 304 6 679 (20,6) 14 505 36,6

Na dzień 31 grudnia 2021 roku 56% zadłużenia Grupy Kapitałowej z tytułu finansowania zewnętrznego stanowiły zobowiązania zaciągnięte w USD, 42% w PLN oraz po 1% w walutach: EUR i CAD.

Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi

W 2021 roku Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. wykazywała pełną zdolność do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań. Posiadane przez Grupę Kapitałową środki pieniężne oraz pozyskane finansowanie zewnętrzne gwarantują utrzymanie płynności oraz umożliwiają realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa Kapitałowa posiadała 1 880 mln PLN wolnych środków pieniężnych oraz miała otwarte linie kredytowe na łączną kwotę udzielonego finansowania w wysokości 14 505 mln PLN, w ramach którego wykorzystano 5 304 mln PLN.

1 880
mln PLN
Wolne środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2021 roku

W 2021 roku Grupa Kapitałowa kontynuowała działania mające na celu utrzymanie długookresowej stabilności finansowej oraz optymalizację krótkoterminowych źródeł finansowania.

W grudniu 2021 roku Jednostka Dominująca wykorzystała opcję drugiego przedłużenia terminu obowiązywania umowy niezabezpieczonego rewolwingowego kredytu konsorcjalnego w wysokości 1 500 mln USD (6 090 mln PLN) zawartej w 2019 r. W wyniku decyzji Uczestników Konsorcjum, dostępny limit środków w ramach udzielonego finansowania w okresie wydłużenia, tj. do dnia 20 grudnia 2026 r. wyniesie 1 438 mln USD (5 838 mln PLN).

W ramach niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego, dwóch kredytów bilateralnych oraz pożyczek inwestycyjnych udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny, Grupa zobowiązana jest do utrzymywania kowenantu finansowego na określonym poziomie. Na dzień bilansowy, w trakcie roku obrotowego oraz po dniu bilansowym, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania, wartość kowenantu finansowego podlegającego obowiązkowi raportowania na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz 31 grudnia 2021 roku, spełniała zapisy zawarte w umowach.

Wartość wskaźnika Dług netto/EBITDA Grupy Kapitałowej

31.12.21 31.12.20 Zmiana (%) 30.09.21 30.06.21 31.03.21
Dług netto / EBITDA* 0,6 0,9 (33,3) 0,8 0,7 0,8
*Skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy, kończący się w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.

Cash pooling w Grupie Kapitałowej

Realizując proces zarządzania płynnością, Grupa Kapitałowa korzysta z narzędzi wspierających jego efektywność. Jednym z instrumentów wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową jest usługa zarządzania środkami pieniężnymi w grupie rachunków – cash pooling lokalny w PLN, USD i EUR oraz międzynarodowy w USD, a w Grupie KGHM INTERNATIONAL LTD również w CAD. Cash pooling ma na celu optymalizację zarządzania posiadanymi środkami pieniężnymi, ograniczenie kosztów odsetkowych, efektywne finansowanie bieżących potrzeb w zakresie finansowania kapitału obrotowego oraz wspieranie krótkoterminowej płynności finansowej w Grupie Kapitałowej.

Wyniki wyszukiwania