8.2.2 Zmiany pozostałych kapitałów

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych Zyski / (straty) aktuarialne z tytułu wyceny programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN Zyski zatrzymane

Inwestycje w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody

Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne Razem kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych
Stan na 1 stycznia 2020 r. ( 590) ( 148) ( 738) ( 697) 2 651 16 894
Zysk netto 1 800
Zyski z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 194 194
Nota 7.2 Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne (1 026) (1 026)
Nota 7.2 Kwota przeniesiona do wyniku finansowego z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających ( 24) ( 24)
Nota 11.2 Straty aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie zatrudnienia ( 327)

Nota 1.2 Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN

39
Nota 5.1.1 Podatek odroczony ( 36) 200 164 62
Pozostałe całkowite dochody 158 ( 850) ( 692) ( 265) 39
Łączne całkowite dochody 158 ( 850) ( 692) ( 265) 39 1 800
Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. ( 432) ( 998) (1 430) ( 962) 2 690 18 694
Transakcje z właścicielami – Dywidenda ( 300)
Zysk netto 6 156

Zyski / (straty) z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych         wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody

22* 22
Nota 7.2 Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne (2 431) (2 431)
Nota 7.2 Kwota przeniesiona do wyniku finansowego z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających 2 064 2 064
Nota 11.2 Zyski aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie zatrudnienia 694
Nota 1.2 Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN ( 71)
Nota 5.1.1 Podatek odroczony 70 70 ( 132)
Pozostałe całkowite dochody 22 ( 297) ( 273) 562 ( 71)
Łączne całkowite dochody 22 ( 297) ( 273) 562 ( 71) 6 156
Reklasyfikacja wyniku ze zbycia instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody ( 18)
Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. ( 410) (1 295) (1 705) ( 400) 2 619 24 532
* W Pozostałych całkowitych dochodach ujęto 18 mln PLN z tytułu reklasyfikacji wyniku ze zbycia instrumentów kapitałowych wycenianych w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych Jednostka Dominująca jest zobowiązana do tworzenia obowiązkowych odpisów z zysku na kapitał zapasowy w celu pokrycia ewentualnych (przyszłych) lub istniejących strat w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, aż do czasu, gdy wartość kapitału zapasowego osiągnie poziom co najmniej 1/3 kapitału zakładowego zarejestrowanego. Tak utworzony kapitał zapasowy nie podlega podziałowi, może być wykorzystany wyłącznie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitał zapasowy z tytułu obowiązkowego odpisu dokonanego przez jednostki Grupy Kapitałowej wynosił 786 mln PLN, z tego 667 mln PLN dotyczy Jednostki Dominującej, ujęty jest w zyskach zatrzymanych.

Informacje dotyczące wypłaconej dywidendy zawarto w Nocie 12.2.

Wyniki wyszukiwania