Podsumowanie 2021 roku

mask

Podsumowanie roku w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Wybrane kluczowe statystyki 2021 roku*

EBITDA**
[mln PLN]

Wynik netto
[mln PLN]

Koszt C1 netto
[USD/funt]

Dług netto/EBITDA
[ratio]

Wskaźnik LTIFR
[aktywa polskie]

* Dane skonsolidowane, o ile nie zaznaczono inaczej, tj. w przypadku wskaźnika LTIFR – dotyczy KGHM Polska Miedź S.A.
** Suma segmentów; EBITDA skorygowana = EBITDA (wynik netto ze sprzedaży + amortyzacja) skorygowana o odpisy/ odwrócenia z tytułu utraty wartości aktywów trwałych

Dbamy, pomagamy, chronimy

 • Szczepionki
 • Akcje edukacyjne
 • Zapobieganie depresji
 • Transporty środków medycznych
 • Noclegi dla potrzebujących
 • Wsparcie transportu i wyżywienia dla uchodźców
 • Pomoc prawna, psychologiczna i medyczna

Bezpieczeństwo pracowników jako priorytet strategiczny Grupy KGHM 2021

Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Spadek o 23% (r/r) liczby uznanych wypadków przy pracy z 213 do 165 zarejestrowanych na koniec 2021 roku.

Historycznie niskie wskaźniki wypadkowości

Po raz kolejny jako załoga KGHM stanęliśmy na wysokości zadania. W roku 2021 ponownie uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki w obszarze Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Pomimo zagrożenia spowodowanego pandemią COVID-19 , dzięki wspólnemu wysiłkowi i zaangażowaniu, liczba zdarzeń wypadkowych spadła z 213 w 2020 roku do 165 zanotowanej na koniec 2021 roku. Zmniejszyła się przede wszystkim liczba wypadków powodowanych przez ludzką nieostrożność.

Wskaźniki wypadkowości***
-23%
Zmiana**** LTIFR
w KGHM Polska Miedź S.A.
-38%
Zmiana**** TRIR
w KGHM INTERNATIONAL

*** LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate); TRIR (Total Recordable Incident Rate) wskaźnik wyliczany wg przyjętej metodologii jako liczba wypadków przy pracy spełniających warunki rejestracji w rozumieniu standardu International Council on Mining & Metals, łącznie dla pracowników KGHM INTERNATIONAL LTD., KGHM Chile SpA i Sierra Gorda SCM i podwykonawców tych podmiotów, standaryzowana do 200 000 przepracowanych godzin
**** Średnia wypadkowości za 2021 w porównaniu do średniej za rok 2020

Strategia Grupy KGHM do 2030 roku z horyzontem roku 2040

Misja i wizja KGHM pozostają aktualne, jednak w celu odzwierciedlenia zmian w otoczeniu, kierunki strategiczne poszerzono o dodatkowy element – Energię.

By zawsze mieć miedź

Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju

1
Elastyczność
2
Efektywność
3
Ekologia, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój
4
E-przemysł
5
Energia

Kluczowe elementy w poszczególnych obszarach strategii w 2021 r.

 • Utrzymanie niezachwianej produkcji w sytuacji pandemicznej w kraju i za granicą.
 • Stabilna produkcja miedzi z aktywów krajowych (górnicza 442,6 tys. ton; hutnicza 577,6 tys. ton).
 • Stabilna produkcja miedzi płatnej z aktywów zagranicznych (Sierra Gorda 104,4 tys. ton (55%); Robinson 53,6 tys. ton; Carlota 5,5 tys. ton; Franke 10,7 tys. ton; Zagłębie Sudbury 1,9 tys. ton).
 • Kontynuacja projektów służących automatyzacji w ramach KGHM 4.0.
 • Kontynuacja transformacji cyfrowej w ramach Programu KGHM 4.0.
 • Optymalizacja portfela aktywów zagranicznych.
 • Realizacja działań w zakresie wzrostu udziału spółek GK w budowie wartości KGHM.
 • Kontynuacja Programu Udostępnienia Złoża (głębienie szybu GG-1, wybór wykonawcy dla budowy szybu GG-2).
 • Kontynuacja rozbudowy OUOW „Żelazny Most” (zrealizowano 99% zakresu rzeczowego zaawansowania projektu rozbudowy Kwatery Południowej oraz 80% zakresu rzeczowego dla budowy Stacji Segregacji i Zagęszczania Odpadów).
 • Kontynuacja projektów eksploracyjnych w Polsce i rozwojowych projektów w aktywach zagranicznych (projekt Victoria, SG Oxide).
 • Zaspokojenie zapotrzebowania KGHM na energię ze źródeł własnych na poziomie 18,7% ogólnego zużycia.
 • Prowadzenie działań związanych ze zwiększeniem produkcji energii ze źródeł własnych, w tym OZE; rozwój technologii wodorowej (powołanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej) i jądrowej SMR (Umowa z NuScale, USA).
 • Kontynuacja prac zmierzających do budowy II linii Upcast w HM Cedynia.
 • Kontynuacja projektów badawczo-rozwojowych w ramach przedsięwzięcia CuBR oraz Programu Doktoratów Wdrożeniowych.
 • Realizacja inicjatyw związanych z testowaniem maszyn górniczych o napędzie elektrycznym bateryjnym.
 • Kontynuacja realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa oraz KIC Raw Materials.
 • Realizacja działań w zakresie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty na wynalazki).
 • Rozwój narzędzi IT wspierających zarządzanie obszarem B+R i Zarządzanie Wiedzą w GK KGHM.
 • Kontynuacja Programu dostosowania instalacji technologicznych Spółki do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs).
 • Kontynuacja Programu Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (LTIFR: 5,63; TRIR: 0,32).
 • Przyjęcie Polityki Klimatycznej KGHM.
 • Zakończenie projektu wdrażania systemu antykolizyjnego maszyn górniczych – 100% zaawansowania projektu.
 • Optymalizacja struktury finansowania – usprawnienie efektywności zarządzania płynnością.
 • Oparcie struktury finansowania Grupy KGHM na instrumentach długoterminowych.
 • Prowadzenie optymalizacji cyklu rotacji należności oraz cyklu rotacji zobowiązań.
 • Efektywne zarządzanie ryzykiem rynkowym i kredytowym w Grupie KGHM.
 • Opracowanie i rozpoczęcie wdrażania zintegrowanego modelu kontrolingu w GK KGHM.

Strategia Grupy KGHM to 5 filarów bazujących na 5 kierunkach rozwoju

Stabilna i bezpieczna sytuacja finansowa Grupy KGHM

Przepływy gotówki w Grupie Kapitałowej w ciągu 2021 r. wpłaty do KGHM Polska Miedź S.A.

Aktywa Zagraniczne wpłaciły do KGHM Polska Miedź S.A. 532,4 mln USD*******

**** Suma kosztów wydobycia, flotacji i przerobu hutniczego przypadających na miedź elektrolityczną wraz z kosztami funkcji wsparcia i kosztami sprzedaży katod, skorygowana o wartość zapasów półfabrykatów i produkcji w toku, pomniejszona o wycenę szlamów anodowych i podzielona przez wolumen produkcji miedzi elektrolitycznej z wsadów własnych
**** Nakłady inwestycyjne rzeczowe – z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego, leasingu WG MSSF16 niezwiązanego z projektem inwestycyjnym oraz nakładów na prace rozwojowe – niezakończone; Pozostałe nakłady – nabycie akcji, udziałów i certyfikatów inwestycyjnych jednostek zależnych wraz z pożyczkami dla tych jednostek
****** Skorygowana EBITDA za okres 12 miesięcy, kończący się w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego, bez uwzględnienia EBITDA wspólnego przedsięwzięcia Sierra Gorda S.C.M.
******* Wszystkie podane kwoty są w wartościach brutto, bez uwzględnienia naliczonego WHT

Racjonalny i odpowiedzialny program inwestycyjny

2 586
mln PLN
Realizacja CAPEX w 2021 roku
2 853
mln PLN
Założenie budżetowe CAPEX 2021

Realizacja CAPEX 2021

* bez Leasing MSSF 16

Realizacja inwestycji proekologicznych

Program „Rozwój Energetyki, w tym OZE”

Działania w 2021 roku

 • Uzyskiwane są kolejne pozwolenia i prowadzone prace projektowe dla elektrowni fotowoltaicznych Piaskownia Obora i HM Głogów I-III********
 • Przygotowano analizy możliwości przyłączenia dla EPV HM Głogów I-III
 • Finalizowane są prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji elektrowni fotowoltaicznej przy HM Cedynia
 • Rozpoczęto prace przygotowawcze dotyczące dwóch kolejnych EPV
 • Aktywny udział w zakresie opiniowania miejscowych planów i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Przygotowana została struktura pod kątem nabywania zewnętrznych źródeł energii
 • Złożono 2 oferty wstępne nabycia elektrowni wiatrowych
 • Podpisano porozumienie o rozwoju źródeł jądrowych w technologii SMR
 • Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosków na budowę morskich farm wiatrowych

Bloki gazowo-parowe zapewniały bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostaw energii elektrycznej na wypadek blackout i ciepła w parze na potrzeby własne Głównego Ciągu Technologicznego

******** Oznaczenie liczbowe HM Głogów I-III dotyczy poszczególnych lokalizacji na terenie O/HMG

Do 2030 wzrost udziału OZE przyczyni się do znaczącego spadku emisji CO2

Udział źródeł energii elektrycznej w dostawach dla KGHM Polska Miedź S.A.

Rok 2021:

Własne źródła energii pozwoliły pokryć 18,70% ogólnego zużycia energii elektrycznej w KGHM.

 

Szacowane emisje CO2 z tytułu zużycia energii elektrycznej
[mln ton]

100%
energii elektrycznej z OZE w kopalni Sierra Gorda od 2023 roku

Wdrożenie Programu „Rozwój energetyki, w tym OZE” wraz ze zmianami struktury wytwarzania w krajowym systemie energetycznym pozwolą uniknąć emisji ok. 900 tys. ton CO2 rocznie

KGHM nagradzany

Za skuteczną realizację strategii, zarządzanie i bardzo dobre wyniki finansowe

Przyznana podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu za bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne oraz budowanie globalnej marki

Prezes KGHM Polska MIedź S.A. uznany za najcenniejszego menadżera spółek giełdowych w rankingu „TOP30. Wycena polskich menadżerów 2021 z wartością 1,8 mld

KGHM Polska Miedź S.A. z Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP w kategorii „Międzynarodowy Sukces”

Dobra Firma, Dobry Pracodawca i Eko Firma – KGHM zdobył nagrody w trzech kategoriach ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności (CSR). Plebiscyt wyróżnia firmy, które realizują m.in. działania prospołeczne wychodzące poza sferę biznesu.

Wyniki wyszukiwania