7.5.1.4 Ryzyko zmian stóp procentowych

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Na ryzyko stóp procentowych Grupa w 2021 r. narażona była w związku z udzielonymi pożyczkami na rzecz wspólnych przedsięwzięć, lokowaniem środków pieniężnych, programem faktoringu dłużnego oraz korzystaniem z zewnętrznych źródeł finansowania.

Pozycje oprocentowane według stopy zmiennej narażają Grupę na ryzyko zmiany przepływów pieniężnych z danej pozycji w wyniku zmiany stóp procentowych (tj. wpływają na wysokość kosztów lub przychodów odsetkowych ujmowanych w wyniku finansowym). Pozycje oprocentowane według stopy stałej narażają Grupę na ryzyko zmiany wartości godziwej danej pozycji, z wyłączeniem pozycji wycenianych według zamortyzowanego kosztu, dla których zmiana wartości godziwej nie wpływa na ich wycenę oraz na wynik finansowy.

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
Ryzyko przepływów pieniężnych Ryzyko wartości godziwej Razem Ryzyko przepływów pieniężnych Ryzyko wartości godziwej Razem
Środki pieniężne* 2 333 2 333 2 924 2 924
Pożyczki udzielone 22 22 18 18
Nota 7.1 Zobowiązania z tytułu zadłużenia (2 153) (3 796) (5 949) (3 463) (3 872) (7 335)
Zobowiązania podobne** (55) (55) (1 264) (1 264)
* Wykazane z uwzględnieniem środków pieniężnych zgromadzonych w funduszach celowych: Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego, Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów.
** W celu efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym oraz terminowej realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z obowiązują cych umów z dostawcami w trakcie okresu zakończonego 31 grudnia 2021 r. Jednostka Dominująca realizowała zawarte w 2019 r. i 2020 r. umowy o świadczenie usług faktoringu dłużnego. W związku z powyższym dla części portfela zobowiązań wobec dostawców uzgodniono wydłużenie terminów spłaty zobowiązań za dodatkowym wynagrodzeniem w formie odsetek. Odsetki wyznaczane są według stopy zmiennej, w oparciu o stałą marżę powiększoną o określony wskaźnik referencyjny ustalony dla poszczególnych walut. Szczegóły dotyczące faktoringu dłużnego opisano w nocie 8.4.1, nocie 10.3 oraz nocie 10.4.

W ramach strategicznego zarządzania ryzykiem zmian stóp procentowych Jednostka Dominująca zawarła w 2019 r. transakcje swapa walutowo-procentowego (CIRS – Cross Currency Interest Rate Swap) dla nominału 2 mld PLN, zabezpieczające przed ryzykiem rynkowym związanym z emisją obligacji w PLN o zmiennym oprocentowaniu. Transakcje zabezpieczające CIRS otwarte na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2020 r. zostały zaprezentowane w nocie 7.5.1.3.

Poniższa tabela prezentuje analizę wrażliwości Grupy Kapitałowej na ryzyko zmiany stóp procentowych w odniesieniu do pozycji oprocentowanych według stopy zmiennej.

Poniższa tabela prezentuje analizę wrażliwości Spółki na ryzyko zmiany stóp procentowych, zakładającą zmiany stóp procentowych dla pozycji bilansowych w PLN, USD i EUR (podane w punktach bazowych – pb). Do wyznaczenia zakresu potencjalnych zmian stóp procentowych zastosowano metodę ekspercką z uwzględnieniem wskazań modelu ARMA.

31.12.2021 31.12.2020
zmiana stóp procentowych zmiana stóp procentowych
+250 pb (PLN)
+150 pb (USD, EUR)
-100 pb (PLN)
-50 pb (USD, EUR)
+100 pb
(PLN, USD, EUR)
-50 pb
(PLN, EUR, USD)
wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy pozostałe całkowite dochody wynik finansowy pozostałe całkowite dochody
Środki pieniężne 32 (11) 25 (13)
Zobowiązanie z tytułu zadłużenia (54) 21 (34) 17
Pochodne instrumenty finansowe – stopa procentowa 186 (66) 150 (80)
Zobowiązania podobne (1)
Wpływ na wynik finansowy (22) 10 (10) 4
Wpływ na pozostałe całkowite dochody 186 (66) 150 (80)

Wyniki wyszukiwania