Polityka Klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A.

GRI:[ ]
mask

KGHM Polska Miedź S.A. to przedsiębiorstwo działające według zasad odpowiedzialności społecznej, które podejmuje inicjatywy mające na celu ograniczenie do minimum negatywnego wpływu na środowisko. Idea zrównoważonego rozwoju, a w szczególności poszanowania środowiska naturalnego to jedyne z najważniejszych zasad determinujących aktywności Spółki.

KGHM Polska Miedź S.A. jako jeden ze światowych liderów produkcji miedzi i srebra, zamierza nieustannie, w sposób świadomy rozwijać swoją działalność w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, prowadząc działania w sposób uwzględniający zarówno wpływ organizacji na klimat, jak i wpływ zmian klimatycznych na Spółkę.

 

Będąc ambitnym uczestnikiem zielonej transformacji, KGHM Polska Miedź S.A. podejmuje zobowiązania nie tylko co do dalszego rozwoju działalności podstawowej, ale również do przeprowadzenia szeregu zmian w funkcjonowaniu Spółki, których celem jest wykazanie świadomości zmian klimatycznych oraz pogłębienie komunikacji w tym zakresie ze wszystkimi interesariuszami.

Wyrazem powyższego zobowiązania jest przyjęcie Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. – dokumentu kierunkowego, adresowanego zarówno do zewnętrznych, jak i wewnętrznych interesariuszy, którego nadrzędnym celem jest przedstawienie ambicji klimatycznych KGHM Polska Miedź S.A oraz określenie niezbędnego zakresu zmian procesowych oraz organizacyjnych na potrzeby ich realizacji i ciągłego doskonalenia.

Główne założenia Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.

Celem nadrzędnym Polityki Klimatycznej KGHM jest osiągnięcie przez Jednostkę Dominującą Grupy Kapitałowej KGHM neutralności klimatycznej do 2050 roku w odniesieniu do emisji gazów cieplarnianych Zakresu 1 – emisji bezpośrednich związanych przede wszystkim z działalnością produkcyjną Spółki i Zakresu 2 – emisji pośrednich związanych z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii elektrycznej i ciepła, przy maksymalnej możliwej ich redukcji. Celem pośrednim jest natomiast redukcja łącznych emisji Zakresu 1 i Zakresu 2 do 2030 roku o 30% w stosunku do poziomu emisji z 2020 roku.

Powyższe cele i sposoby ich realizacji zostały przedstawione na poniższym rysunku:

W 2021 roku emisje gazów cieplarnianych w Zakresach 1 i 2 wyniosły w KGHM Polska Miedź S.A. łącznie około 3 mln MgeCO2 (ton ekwiwalentu dwutlenku węgla). Z uwagi na pełną implementację protokołu GHG wykonana została rekalkulacja emisji za rok 2020, który jest jednocześnie rokiem bazowym dla określonych w Polityce Klimatycznej celów redukcyjnych. Porównując emisje za rok 2021 do roku bazowego możemy zauważyć niewielki wzrost emisji w zakresach 1 i 2. Łączne emisje w Zakresach 1 i 2 zwiększyły się o 2,62%. Niewielki wzrost emisji w zakresach 1 i 2 wynika ze wzrostu produkcji miedzi elektrolitycznej. Porównując wskaźnik emisji gazów cieplarnianych możemy jednak zauważyć niewielkie obniżenie intensywności emisji pomimo wzrostu produkcji miedzi elektrolitycznej.

  • 305-1
  • 305-2

Emisje gazów cieplarnianych w KGHM Polska Miedź [Mg eCO2]

Rok 2020

Rok 2021

r/r

r/r %

Zakres 1

1 413 129

1 457 899

+44 770

+3,17%

Zakres 2

1 617 217

1 651 717

+34 500

+2,17%

Łączne emisje
(Zakres 1 + 2)

3 030 346

3 109 616

+79 270

+2,62%

Wzrost o 2,62% r/r

Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM

Następstwem i uszczegółowieniem sposobu osiągnięcia celów Polityki Klimatycznej będzie Program Dekarbonizacji Grupy Kapitałowej KGHM, w którym określone zostaną całościowe nakłady inwestycyjne związane z realizacją działań ograniczających poziom emisji gazów cieplarnianych.

W 2021 roku emisje gazów cieplarnianych w Zakresach 1 i 2 wyniosły w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. łącznie 5,18 mln Mg eCO2, z czego około 60% przypadało na jednostkę dominującą. Wyliczenia emisji dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wykonane zostały po raz pierwszy, dlatego też rok 2021 został uznany rokiem bazowym w monitorowaniu zmian emisji w Grupie Kapitałowej.

Emisje gazów cieplarnianych w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku 2021 [Mg eCO₂]

KGHM Polska Miedź S.A. Spółki krajowe Spółki zagraniczne Grupa Kapitałowa
ŁĄCZNE EMISJE (Zakres 1 + 2) 3 109 616 851 264 1 222 799 5 183 679
ZAKRES 1 – Emisje bezpośrednie 1 457 899 612 224 478 189 2 548 312
ZAKRES 2 – Emisje pośrednie 1 651 717 239 040 744 610 2 635 367
W tym pośrednia emisja równoważna związana ze zużyciem ciepła: 0 4 917 0 4 917
W tym pośrednia emisja równoważna związana ze zużyciem energii elektrycznej: 1 651 717 234 123 744 610 2 630 450
Bezpośrednia emisja eCO2
pochodzenia biomasowego:
2 984 31 064 0 34 048

Informacje o wielkości emisji gazów cieplarnianych Zakresu 3 za rok 2021 dla spółki KGHM Polska Miedź S.A. i dla całej Grupy Kapitałowej KGHM zostaną podane do publicznej wiadomości w IV kwartale 2022 roku.

Prace nad Polityką Klimatyczną KGHM Polska Miedź S.A.

Uchwała w sprawie przyjęcia do stosowania Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. była zwieńczeniem prac, które zgodnie z zapowiedziami zawartymi m.in. w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z 2019 roku prowadzone były już od ponad dwóch lat.

Zapoczątkowane wówczas wieloaspektowe analizy regulacyjne i strategiczne wykazały, że ambicje klimatyczne Wspólnoty Europejskiej będą miały kluczowy wpływ nie tylko dla środowiska, ale również dla konkurencyjności Spółki na rynkach międzynarodowych oraz dla ekonomiki jej produkcji. Równocześnie gromadzone, agregowane oraz przetwarzane były wszelkie informacje i dane dotyczące zagadnień związanych z emisją gazów cieplarnianych przez Spółkę. Wszystkie te działania pozwoliły oszacować skalę projektu oraz stworzyć wstępny plan prac w jego ramach. W kolejnej fazie prac Spółka zaangażowała renomowaną firmę doradczą w celu wsparcia procesu. Współpracę z doradcą zainaugurowały specjalne warsztaty, w trakcie których wyższa kadra menedżerska mogła zapoznać się z uwarunkowaniami realizacji projektu, harmonogramem prac oraz rolą poszczególnych komórek organizacyjnych w całym procesie. Ten etap realizowano w formule grupy projektowej, składającej się z Zespołu Operacyjnego oraz Komitetu Sterującego, który weryfikował pracę poszczególnych strumieni roboczych. Struktura projektowa i skład osobowy zostały określone Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie opracowania i wdrożenia Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A.. Każdy strumień roboczy Zespołu Operacyjnego złożony był z grupy liczącej od kilku do nawet kilkudziesięciu osób, reprezentujących zarówno personel zarządzający, jak i ekspertów z poszczególnych obszarów funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej KGHM. Strumienie dedykowane były zagadnieniom związanym z różnymi aspektami projektu – od kwestii dotyczących bezpośrednio emisji, aż po tematykę z obszarów zarządzania i komunikacji.

W trakcie prac dokonano przeglądu dotychczasowego procesu kalkulacji emisji w Spółce oraz określono docelowy, optymalny schemat raportowania danych o emisjach. Wyznaczono też cele klimatyczne KGHM Polska Miedź S.A., wytypowano inicjatywy i środki realizacji tych ambicji, a także nakreślono główne trendy regulacyjne i związane z tym wnioski dla kształtu dokumentu Polityki Klimatycznej KGHM Polska Miedź S.A. W dalszym etapie prac przeprowadzona została analiza scenariuszowa ryzyk klimatycznych i ocena wrażliwości modelu biznesowego na kwestie związane ze zmianami klimatu. Dokonano również przeglądu oceny Spółki w ratingach ESG i zaplanowano środki mające służyć poprawie dotychczasowej pozycji KGHM Polska Miedź S.A. w tym obszarze.

W celu właściwego wkomponowania kwestii klimatycznych do działalności operacyjnej Spółki opracowano propozycję zmian w procesach i procedurach (zgodnie z rekomendacjami TCFD) oraz zaprojektowano strukturę i mapę drogową wdrożenia Polityki Klimatycznej przez Spółkę.

Wyniki wyszukiwania