7.5.2.5 Ryzyko kredytowe związane z pozostałymi aktywami finansowymi

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Na dzień 31 grudnia 2021 r. najistotniejszą pozycję w pozostałych aktywach finansowych stanowiły środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w funduszach celowych Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego i Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów w kwocie 429 mln PLN ( na 31 grudnia 2020 r. 402 mln PLN).

Wszystkie rachunki celowe Grupy, służące gromadzeniu środków pieniężnych w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych oraz rekultywacji składowisk odpadów, są prowadzone przez banki posiadające rating na poziomie najwyższym lub średniowysokim, potwierdzający bezpieczeństwo ulokowanych środków.

W tabelach poniżej zaprezentowano poziom koncentracji środków pieniężnych w ramach funduszy celowych służących gromadzeniu przez Grupę środków pieniężnych w celu pokrycia przyszłych kosztów likwidacji kopalń i innych obiektów technologicznych oraz rekultywacji składowisk odpadów, według oceny kredytowej instytucji finansowych prowadzących rachunki celowe oraz według instytucji, w których środki są przechowywane.

Poziom ratingu Stan na
31.12.2021
Stan na
31.12.2021
Najwyższy AAA do AA- wg S&P i Fitch oraz od Aaa do Aa3 wg Moody’s 10% 10%
Średniowysoki od A+ do A- wg S&P i Fitch oraz od A1 do A3 wg Moody’s 90% 90%

Stan na 31.12.2021 Stan na 31.12.2020
Kontrahent 1 331 314
Kontrahent 2 53 47
Kontrahent 3 45 41
Razem 429 402

Odpisy z tytułu utraty wartości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w funduszach celowych Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego i Funduszu Rekultywacji Składowisk Odpadów ustalono indywidualnie dla każdego salda dotyczącego danej instytucji finansowej. Do oceny ryzyka kredytowego użyto zewnętrzne ratingi banków. Analiza wykazała, iż aktywa te mają niskie ryzyko kredytowe na dzień sprawozdawczy. Grupa skorzystała z uproszczenia dozwolonego przez standard i odpis z tytułu utraty wartości ustalono na podstawie 12-miesięcznych strat kredytowych. Kalkulacja odpisu wykazała nieistotną kwotę odpisu z tytułu utraty wartości. Aktywa te zaliczone są do Stopnia 1 modelu utraty wartości.

Wyniki wyszukiwania