Ochrona środowiska w KGHM International Ltd.

mask

W 2021 roku kopalnie działające w ramach KGHM INTERNATIONAL LTD spełniały wszelkie wymogi prawa i współpracowały z regulatorami, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty zarówno dla środowiska jak i prowadzonych operacji. W związku z prowadzonymi działaniami górniczymi nie doszło do żadnych nieprawidłowości, którymi skutkami byłyby poważne konsekwencje dla środowiska.

W minionym roku działania kopalni w aktywach zagranicznych skupiały się w głównej mierze na bieżącym monitorowaniu środowiska oraz pozyskiwaniu lub odnawianiu niezbędnych pozwoleń.

Kopalnia Robinson Nevada Mining Company (RNMC; Nevada, USA) na działania związane z ochroną środowiska – gospodarowanie odpadami, opłaty za korzystanie z środowiska, współpracę z konsultantami – przeznaczyła ponad 2,7 mln USD. Dodatkowo, około 1,1 mln USD przeznaczonych zostało na działania mitygacyjne towarzyszące planom rozbudowy składowiska odpadów flotacyjnych oraz związanych z odkrywką Liberty. Prace miały na celu ochronę terenów, na których występują osobniki preriokura ostrosternego (Centrocercus urophasianus) oraz orła przedniego (Aquila chrysaetos). Ponadto 57 tys. USD przeznaczonych zostało na bieżące działania rekultywacyjne.

Sumarycznie RNMC na działania na rzecz ochrony środowiska wydało około 15 mln PLN, w podziale pokazanym na poniższym wykresie:

W 2021 roku Carlota Copper Company (Carlota; Arizona, USA) przeznaczyła na działania związane z ochroną środowiska 1,6 mln USD, co w przeliczeniu daje blisko 7 mln PLN. Czynności skupiały się na monitorowaniu środowiska oraz odnawianiu pozwoleń. Realizowano także prace mające na celu przygotowywanie do procesu rekultywacji, w ramach których prowadzono testy powłok ewapotranspiracyjnych, gromadzono niezbędne dane oraz współpracowano z konsultantami, Podział powyższych środków został pokazany na poniższym wykresie:

W kopalniach Sudbury (Ontario, Kanada) działania skupiały się na monitorowaniu stanu środowiska, gospodarce wodą oraz odpadami, a także pozyskiwaniu pozwoleń. Przeznaczono na te cele niemal 195 tys. USD, czyli ok. 750 tys. PLN, w podziale pokazanym na poniższym wykresie:

W przypadku Projektu Victoria (Ontario, Kanada) koszty związane z ochroną środowiska wyniosły ponad 170 tys. USD, natomiast 43 tys. USD spożytkowano na potrzeby uzyskiwań pozwoleń. Dodatkowo przeznaczono kwotę ponad 4 mln USD na prace towarzyszące rozwijaniu projektu. Sumarycznie na potrzeby projektu powiązane ze środowiskiem wydano ponad 17 mln PLN, w podziale pokazanym na poniższym wykresie:

Kopalnia Franke w 2021 roku przeznaczała fundusze na monitorowanie środowiska, gospodarkę wodą i odpadami, pozyskiwanie pozwoleń oraz wstępne prace dotyczące analizy wpływu rozwijania projektu Carrizalillo na środowisko. Sumarycznie przeznaczono na te cele blisko 6 mln PLN, w podziale pokazanym na poniższym wykresie:

Przykłady działań na rzecz ochrony środowiska w KGHM INTERNATIONAL LTD.

Ochrona powietrza

Od 2009 roku SCM Franke monitoruje emisje pyłu PM10 na terenie całego zakładu, pomimo braku konieczności śledzenia owych zanieczyszczeń. Zapisy dotyczące jakości powietrza nie są zgłaszane żadnemu organowi – monitorowanie PM10 nie jest częścią żadnego zobowiązania środowiskowego, jest to dodatkowa wewnętrzna inicjatywa wspomagająca wypełnianie wymogów rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków sanitarnych w miejscach pracy. Średniomiesięczne stężenia pyłu PM10 dla poszczególnych miesięcy roku 2021 pokazano na poniższym wykresie:

Średniomiesięczne stężenie pyłu PM10 [µg/m3] w 2021 r.

W 2021 roku średniomiesięczne stężenie pyłu PM10 ani razu nie przekroczyło poziomu 150 μ g/m3, czyli wartości granicznej regulującej jakość powietrza dla miejsc zamieszkania ludzkości (formalnie ten limit nie obowiązuje na terenie zakładu, zlokalizowanym w centrum pustyni Atakama). Osiągnięcie tak dobrej jakości powietrza jest możliwe dzięki ciągłym działaniom mającym na celu ograniczenie pylenia – zwilżaniu dróg kopalnianych, rozpylaniu wody nad kruszarkami oraz przenośnikami, zabudowy owych przenośników, bieżącej konserwacji pojazdów i maszyn, itp. Kolejnym przykładem dobrego podejścia do ochrony powietrza jest Kopalnia Carlota, położona na pustynnych terenach stanu Arizona, gdzie od początku działalności zakładu ani razu nie odnotowano przekroczeń stężeń pyłu PM10 bądź H2SO4. Jest to możliwe m.in. dzięki nakładaniu ograniczeń prędkości dla niskoemisyjnych wozów dostawczych, zwilżaniu dróg, przenośników oraz kruszarek, a także wykorzystywaniu surfaktantów oraz mist balls w trakcie działań instalacji SX-EW.

Ponadto Carlota wyposażona jest w zaawansowaną sieć monitorującą stan jakości powietrza, wraz z sześcioma stacjami pogody, działającymi w układzie 24/7/365 i wyposażonymi w monitoring tłumienia promieniowa beta (beta attenuation monitoring) pozwalający na kontrolę zapylenia PM10.

Ochrona wód

Kopalnie KGHM International LTD prowadzą także szereg działań w kierunku ochrony wód. Dwa zakłady – SCM Franke oraz Carlota Copper Company – są operacjami, które nie uwalniają wód do środowiska. W przypadku chilijskiej kopalni instalacja SX-EW funkcjonuje w obie zamkniętym, wykorzystując niewielki ilości wody do kompensacji strat. Ścieki bytowe oczyszczane są w procesie odwróconej osmozy, a uzdatniona woda wykorzystywana jest do kontroli emisji pyłów z dróg. Ponadto, w 2021 roku Franke podjęło wstępne prace mające na celu rezygnację ze źródła wody pochodzącego z lądu na rzecz wody z oceanu.

W przypadku Carloty rozwiązania inżynieryjne zapewniają separację wód zanieczyszczonych od nienaruszonych. Wody opadowe, które miały kontakt z kopalnią są przechwytywane, a następnie wykorzystywane w operacjach technologicznych.

Innymi przykładami należytego podejścia do ochrony wód są kanadyjskie operacje. Będąca w stanie tymczasowego zawieszenia od 2013 roku kopalnia Podolsky nieprzerwanie prowadzi oczyszczanie wód opadowych oraz gruntowych z terenu zakładu w procesie strącania metali oraz wymiany jonowej, tak aby sprostać rygorystycznym wymogom jakości. Oczyszczona woda odprowadzana jest do bagna Norman North.

Na terenie projektu Victoria funkcjonuje tymczasowa oczyszczalnia ścieków działająca na zasadzie procesu odwróconej osmozy, a obecnie trwa budowa pełnowymiarowej stałej oczyszczalni ścieków, której uruchomienie planowane jest na wiosnę 2022 r. Instalacja będzie obejmować m.in. strącanie metali, wymianę jonową oraz bioreaktor z ruchomym złożem (MBBR).

Bioróżnorodność

Aktywa zagraniczne skupiają swoje działania także na temacie zachowania bioróżnorodności. Kopalnia Carlota ma pieczę nad 1,21 ha terenów podmokłych, poprzez coroczne badania i wprowadzanie ulepszeń niezbędnych do dalszego rozwoju tych obszarów. Jedno z mokradeł utrzymuje wodę przez cały rok, co w pustynnym klimacie południowo-zachodniego USA jest rzadkością.

Ponadto Carlota wyhodowała i pielęgnuje ok. 100 okazów sukulentów z rodziny kaktusowatych (tzw. hedgehog cactus), które pierwotnie wzrastały w oknach biurowca, a obecnie porastają przyporę ściany odkrywki. Opieka roztoczona nad roślinami po nasadzeniach pozwoliła utrzymać przeżywalność roślin porównywalną do naturalnej.

Projekt Victoria, zgodnie z wymogami kanadyjskiej ustawy o zagrożonych warunkach, chroni siedliska lelkowca krzykliwego (Antrostomus vociferus), m.in. poprzez ograniczenie działań związanych z rozwojem zakładu poza istniejącymi granicami podczas sezonu lęgowego i prowadzenie szkoleń o gatunkach zagrożonych dla wszystkich nowych pracowników. Ponadto Projekt Victoria prowadzi również ochronę żółwi zgodnie z Turtle Protection and Mitigation Plan.

Innym przykładem wspierania biologicznej różnorodności jest dołączenie do inicjatywy „Grow with Kivi” przez kopalnie w Sudbury. W ramach akcji pracownicy KGHM wraz z rodzinami posadzili 500 drzewek w Parku Kivi.

Wyniki wyszukiwania