6.2 Pożyczki udzielone wspólnemu przedsięwzięciu (Sierra Gorda S.C.M.)

mask

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Pożyczki udzielone Sierra Gorda S.C.M. zostały zakwalifikowane do aktywów finansowych dotkniętych utratą wartości ze względu na wysokie ryzyko kredytowe na moment początkowego ujęcia (POCI). Pożyczki POCI wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe przy wykorzystaniu analizy scenariuszowej i dostępnych wolnych środków pieniężnych Sierra Gorda S.C.M.

Warunki spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie operacji zagranicznych, w tym przewidywane terminy spłaty, zostały określone  w  poszczególnych  umowach.  Zgodnie z harmonogramem, kwota główna i odsetki płatne są na żądanie, nie później jednak  niż  do 15 grudnia  2024  r. Ze względu na implementację MSSF9 na dzień 1 stycznia 2018, oszacowano oczekiwaną niezdyskontowaną stratę kredytową na  moment  początkowego  ujęcia  w  kwocie 6 105 mln PLN (1 754 mln USD przeliczone kursem NBP USD PLN 3,4813 z dnia 29 grudnia 2017 r.).

Spłaty zadłużenia przez Sierra Gorda S.C.M. uzależnione są od sytuacji finansowej tej spółki. W planach długoterminowych Sierra  Gorda   S.C.M.   założono   spłatę   pożyczek   wraz z odsetkami. W związku z dobrą sytuacją  finansową spółki, w 2021 r. miały miejsce pierwsze spłaty w łącznej kwocie 308 mln USD (1 259 mln PLN). W roku 2022 r. planowane są kolejne płatności, stąd część pożyczki, tj. kwota 110 mln USD (447 mln PLN), została zaklasyfikowana jako należność krótkoterminowa (spłata nastąpiła w lutym 2022 r. – nota 12.14 Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy), pozostałą część, tj. kwotę 1 937 mln USD (7 867 mln PLN), Grupa wykazuje jako należność długoterminową. Z uwagi na to, że rozliczenie pożyczki jest planowane i prawdopodobne w dającej się przewidzieć przyszłości, pożyczka ta nie stanowi inwestycji netto w rozumieniu MSR 21.15.

Grupa przeprowadziła wycenę pożyczki zgodnie z wymaganiami MSSF 9.5.5.17. Dla oszacowania oczekiwanych strat kredytowych wykorzystano analizę scenariuszową (MSSF 9.5.5.18) obejmującą założenia Grupy odnośnie spłacalności udzielonej pożyczki. Analizę scenariuszową   oparto o przepływy pieniężne przyjęte w grudniu 2021 r. w budżecie Sierra Gorda S.C.M., które następnie zostały zdyskontowane przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe, ustalonej przy początkowym ujęciu pożyczki zgodnie z MSSF 9.B5.5.45 na poziomie 6,42%.

2021 2020
Stan na 1 stycznia 6 069 5 694
Spłata pożyczek (1 259)
Naliczone odsetki 494 377
Nota 4.4 Zysk z tytułu odwrócenia utraty wartości 2 380 74
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek o walucie funkcjonalnej innej niż PLN 630 (76)
Stan na 31 grudnia 8 314 6 069

Udzielona Sierra Gorda S.C.M. pożyczka oprocentowana jest stałą stopą procentową w wysokości 8%.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Grupa oszacowała zaktualizowane o polepszone notowania cen metali przewidywane przepływy z tytułu spłaty należności z tytułu udzielonych pożyczek Sierra Gorda S.C.M., w wyniku czego dokonano odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości ujętego na moment początkowego ujęcia aktywa w kwocie 2 380 mln PLN (w I półroczu 2021r. ujęto odwrócenie odpisu w kwocie 1 655 mln PLN, w II półroczu 2021 r. w kwocie 725 mln PLN). W okresie porównywalnym dokonano odwrócenia odpisu w kwocie 74 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2021 r. nieodwrócona kwota odpisu z tytułu utraty wartości rozpoznanego na moment początkowego ujęcia pożyczki wynosi 796 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2020 r. 3 043 mln PLN).

Założenia przyjęte do szacunku przepływów pieniężnych Sierra Gorda S.C.M. (notowania cen metali oraz pozostałe kluczowe założenia) przedstawione zostały w nocie 6.1.

Wyniki wyszukiwania